Home - Privacy- en cookiebeleid DPG Media

Privacy- en cookiebeleid DPG Media

COOKIE INSTELLINGEN AANPASSEN

Wil je weten wat de door jou gekozen cookie instellingen zijn? Via onderstaande button kan je de keuze die je eerder hebt gemaakt m.b.t. het accepteren van cookies op deze of een andere website van DPG Media bekijken, aanpassen en weer opslaan.

Cookie instellingen aanpassen

PRIVACY- EN COOKIEBELEID DPG MEDIA

INLEIDING
Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, DPG Media Magazines B.V. , uitgever van vtwonen.nl informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het aangaan van een abonnement op één van onze tijdschriften of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s.
We doen dit om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze producten en diensten steeds beter te maken (o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen). Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen (om beter inzicht te krijgen in de producten en diensten waar u als gebruiker in bent geïnteresseerd en om de advertentieruimte die wij aanbieden aan adverteerders zo goed mogelijk te verkopen; het merendeel van onze (digitale) producten en diensten wordt volledig gefinancierd uit de inkomsten gegenereerd met de verkoop van advertentieruimte).

U leest hier o.a. hoe wij omgaan met u betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

VERWERKING DOOR DPG MEDIA
Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door DPG Media Magazines B.V. (hierna: “DPG Media”) en door haar dochtervennootschappen. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is DPG Media.
Wij hebben de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), onder nummer 1527839. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en over privacy kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Uitgebreide gegevens van (de dochtervennootschappen van) DPG Media.

CONTACT
Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Hebt u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via privacy.nl@dpgmediamagazines.nl.

Wilt u liever per post contact opnemen?
Per post kunt u uw vragen stellen aan:
DPG Media Magazines B.V.
T.a.v. “Klantenservice Privacy”
Capellalaan 65
2132 JL Hoofddorp

Denk er aan om bij een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens duidelijk uw (volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden en een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen. Dit zodat wij met enige zekerheid kunnen vaststellen of de gegevens die u opvraagt, wilt laten wijzigen of laten verwijderen ook wel echt betrekking hebben op u.

Zet voor de zekerheid op de kopie van uw identificatiebewijs dat u deze aan ons stuurt en maak uw burgerservicenummer en eventuele foto onherkenbaar.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT
U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

Wanneer is het verstrekken van gegevens noodzakelijk?
SOORTEN GEGEVENS
Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van abonnees op onze tijdschriften, van klanten en van bezoekers/gebruikers van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s. Per product/dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij kunnen verwerken.
Grofweg zijn er vijf manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:
• Afname/levering van producten (bijvoorbeeld abonnement op een tijdschrift): hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres en woonplaats (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling), en de kennis dat u van dat specifieke product/dienst gebruik hebt gemaakt (en daar dus kennelijk uw belangstelling naar uitgaat);
• Het aanmaken van een account op een (mobiele) website of in een app: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van de account aan ons verstrekt/waar u ons toegang toe hebt gegeven (bij gebruik van een social login); zoals uw e-mailadres en (gebruikers)naam;
• Het aanvragen van producten/diensten via onze (mobiele) websites en apps (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt; zoals uw e-mailadres;
• Gebruik van onze (mobiele) websites en apps: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) websites en apps, zoals de bezochte pagina’s en websites binnen ons netwerk, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u hebt geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden;
• Gebruik van onze apps: hierbij worden (persoons)gegevens verwerkt die u zelf via de app hebt ingevoerd, dan wel informatie waartoe u ons zelf toegang hebt geboden (zoals locatiegegevens).
Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Dit privacy- en cookiebeleid ziet op de wijze waarop wij al deze gegevens behandelen.

Worden al deze gegevens bij alle producten en diensten die ik afneem van DPG Media verzamelt?
DPG Media kan uw persoonsgegevens uitwisselen met haar dochtervennootschappen zoals hierboven genoemd onder het kopje ‘Verwerking door DPG Media’.

Wanneer worden mijn gegevens uitgewisseld binnen DPG Media en haar dochtervennootschappen?
Uw gegevens kunnen tot slot in sommige gevallen door ons worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van verschillende van onze producten of diensten (en/of producten of diensten van onze groepsmaatschappijen) of met informatie afkomstig uit externe bronnen (zoals demografische en geografische segmenten van Cendris). Op basis van al die gegevens stellen wij een profiel op zodat wij u beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten (o.a. websites en tijdschriftenaanbod) nog beter op uw interesses af kunnen stemmen.

Hoe worden gegevens gecombineerd, en welke gegevens?
Indien u bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van uw persoonsgegevens binnen DPG Media en haar dochtervennootschappen als genoemd onder het kopje ‘Verwerking door DPG Media’, kunt u dit melden via privacy.nl@dpgmediamagazines.nl (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’).

Wordt een bezwaar tegen het uitwisselen of combineren van mijn gegevens binnen DPG Media altijd gehonoreerd?
DOELEINDEN VERWERKING
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) websites:
a. voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
b. om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
c. om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
d. als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau ;
e. om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen;
f. om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
g. wij kunnen (NAW-)gegevens verhuren aan derde partijen die u producten, diensten of informatie kunnen aanbieden (zie verder onder ‘Delen en bekend maken van persoonsgegevens’);
h. om onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
i. om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
j. om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;
Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.
Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Toelichting termijn gebruik van gegevens
DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij kunnen persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met de hierboven onder het kopje ‘Verwerking door DPG Media’ genoemde dochtervennootschappen en combineren met door deze (dochter)vennootschappen verwerkte gegevens. Zie voor een nadere toelichting hierboven onder ‘Soorten gegevens’. Als u hiertegen bezwaar hebt kunt u dit melden via privacy.nl@dpgmediamagazines.nl (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’).
Uw adresgegevens (naam, straat, huisnummer, postcode en/of telefoonnummer) kunnen daarnaast worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden voor het per telefoon en/of per post toezenden van informatie en aanbiedingen (onder andere ‘list rental’). We kunnen deze derden selecteren op basis van de informatie die we hebben verzameld over uw productafname, internetgedrag en/of abonnementen. Deze derden zullen uw gegevens vervolgens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij uw interesses. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, zullen wij –indien u ons daarom verzoekt- uw gegevens daartoe blokkeren. Neem daartoe dan contact op met privacy.nl@dpgmediamagazines.nl (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’).

‘List rental’? Delen van uw adresgegevens met derden.
Alleen als u ons daarvoor (ondubbelzinnige) toestemming hebt gegeven, kunnen wij u via e-mail informatie en aanbiedingen van derden toesturen over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit DPG Media.

Meer informatie over e-mails met acties en aanbiedingen van derden.
Ten behoeve van het gericht inkopen van online advertentieruimte kunnen wij derden (adverteerders) de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de segmenten waarin wij bezoekers hebben ingedeeld (op basis van de door ons verzamelde persoonsgegevens). Zo kan een adverteerder bijvoorbeeld aangeven dat zijn shampoo advertentie alleen moet worden getoond aan vrouwen in de leeftijdscategorie 20-35 jaar. De adverteerder kan zo –zonder dat hij de gegevens zelf daadwerkelijk ontvangt- gericht adverteren (overigens wordt het adverteerder hierbij ook contractueel verboden de gegevens (in)direct te verzamelen). Adverteerders kunnen hier op onze websites gebruik van maken, maar ook daarbuiten.
In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

Hoe werkt dat?
Ook kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Deze bewerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.
Voorbeeld.
Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

ACCOUNT
Daar waar wij op onze websites functionaliteiten aanbieden waarvoor het gebruik van een account/inlog noodzakelijk is, hanteren wij één uniforme inlog: het account. Met deze account(s) proberen wij het inloggen op onze digitale diensten nog gemakkelijker te maken. Zo kunt u met één inlog en wachtwoord op al onze digitale diensten inloggen en hoeft zodoende niet meer voor elke dienst een nieuwe inlognaam en wachtwoord te bedenken en te onthouden. Wij beogen hiermee het gebruik van onze diensten verder te vergemakkelijken. Daarnaast is het voor u als gebruiker daarmee ook veel duidelijker welke gegevens tussen onze verschillende diensten worden gedeeld en gebruikt. Overigens is het niet verplicht overal dezelfde account te gebruiken, u mag ook per dienst een aparte account aanmaken als u dat om wat voor reden dan ook liever hebt.
Het gebruik van één account maakt het voor ons mogelijk om onze producten en diensten nóg beter af te stemmen op uw behoeftes en interesses. Overal dezelfde account stelt ons in de gelegenheid uw gebruik van onze producten en diensten (beter) bij te houden. Zowel over verschillende diensten als over verschillende apparaten. Hierbij zullen wij gekoppeld aan uw account gegevens over uw interesses en voorkeuren vastleggen (profiel). In de My Account omgeving van uw account kunt u instellen of wij deze gegevens voor commerciële doeleinden mogen gebruiken of niet.
Het account stelt ons daarnaast in de gelegenheid om (op het moment dat u zowel op uw mobiel en/of tablet als op uw computer inlogt met dezelfde account) om uw mobiel/tablet en desktop aan één gebruiker toe te wijzen. Wij kunnen in dat geval de eventuele cookie die wij op uw mobiel gebruiken koppelen aan de cookie die wij op desktop gebruiken om uw gebruik van onze website(s) bij te houden. Dit maakt het mogelijk voorkeuren ingesteld op uw computer ook toe te passen op uw mobiel en bijvoorbeeld ook te voorkomen dat u een advertentie die u al meeerdere keren voorbij hebt zien komen op uw computer niet ook nog eens op uw mobiel te tonen. Wilt u dat niet, dan kunt u op uw desktop of op uw mobiel/tablet (profiling) cookies uitschakelen (ga daarvoor naar: privacy.dpgmediamagazines.nl/settings). Waarbij het in principe voldoende is om op één van beide apparaten deze cookies uit te schakelen (aangezien er dan op één van beide apparaten geen gegevens meer zijn om aan te koppelen). In de toekomst zult u deze (en andere) privacy instellingen rechtstreeks in uw account kunnen aanpassen.

COOKIES
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Zowel wij als adverteerders en tussenpartijen kunnen gebruik maken van cookies op onze websites. Zie voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst www.dpgmediamagazines.nl/cookie-overzicht/. Hier onder volgt een overzicht van de cookies die wij zelf kunnen gebruiken.
Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om:
• bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen;
• voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht;
• (mits u daartoe toestemming hebt gegeven) om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

Technische uitleg van de hiertoe gebruikte cookies.
Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

Zoals reeds eerder vermeld kunnen wij persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met groepsmaatschappijen en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van onze producten of diensten (of producten of diensten van groepsmaatschappijen). Dat betreft dus ook via cookies verzamelde surfgegevens.
Onder andere Google en haar groepsmaatschappij DoubleClick presenteren in opdracht van ons advertenties op onze websites. Zij plaatsen daarvoor tevens cookies op uw computer. Ook hierbij geldt dat dit op onze websites alleen gebeurt indien u daartoe toestemming hebt gegeven. Deze toestemming heeft alleen betrekking op onze websites en een aantal websites van derden waar DPG Media de verkoop van advertentieruimte verricht. Zie voor een overzicht van deze partnerwebsites hieronder. De door Google (Analytics) en DoubleClick geplaatste cookies worden in onze opdracht geplaatst. Google treedt daarbij op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, waarbij DPG Media de verantwoordelijke is.

Overzicht van partnerwebsites

 • Adfactor
  Alarmeringen
  Bindinc
  Blogtoday
  Ec media
  FOK
  IEX Media
  Kalooga
  Marokko media
  Motor media
  Pijper media
  SBS/Talpa
  Scholieren
  Spil Games
  Wetenschapsforum
  WeFlyCheap

Adverteerders en door adverteerders ingeschakelde partijen om advertentieruimte in te kopen kunnen bij het tonen van advertenties via onze websites eveneens cookies plaatsen. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Hierbij geldt dat met deze partijen contractueel is vastgelegd (via onze advertentievoorwaarden) dat zij de gegevens verzameld aan de hand van cookies geplaatst via onze (mobiele) websites en apps uitsluitend mogen gebruiken voor zover dat ten behoeve van de afgenomen dienst noodzakelijk is. Met andere woorden, adverteerders mogen deze gegevens uitsluitend gebruiken om het aantal keer dat de advertentie is vertoond te meten, te meten of op de advertenties wordt geklikt en of u als gebruiker na het zien van de advertentie later op de website van adverteerder een bestelling plaatst (zodat adverteerder op basis daarvan een (extra) vergoeding verschuldigd is aan de partij die de advertentie in opdracht van adverteerder heeft geplaatst).

De Stichting KijkOnderzoek (“SKO”) brengt het kijkgedrag van Nederlandse televisiekijkers in kaart (de kijkcijfers: https://www.kijkonderzoek.nl). SKO doet dat ook voor online kijkgedrag. DPG Media is een samenwerking aangegaan met SKO om ook de online video diensten van DPG Media mee te nemen in dit onderzoek. Daartoe worden de met cookies gemeten gegevens over bekeken online video’s (inclusief de daarbij vertoonde advertenties) door ons gedeeld met SKO. SKO zal die gegevens uitsluitend voor het doel van het in kaart brengen van het online kijkgedrag gebruiken (en niet voor andere doeleinden).

U kunt te allen tijde zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. Bij uw eerste bezoek aan onze website(s) zult u daartoe uitgebreid over het gebruik van cookies worden geïnformeerd, waarbij u de mogelijkheid krijgt deze te accepteren of (deels) te weigeren. Die keuze kunt u later op elk gewenst moment weer aanpassen. Wilt u uw voorkeuren voor het accepteren of weigeren van bepaalde categorieën cookies op onze websites wijzigen, dan kunt u de pagina waarop u uw instellingen kan wijzigen altijd bereiken via de knop “Cookie instellingen aanpassen” bovenaan deze pagina. Wilt u binnen een bepaalde categorie cookies van bepaalde partijen accepteren of weigeren, dan kan dat ook. Zo kunt u zich op www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en op www.youronlinechoices.eu/nl kunt u zich afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die via onze websites advertenties presenteren.

LOCATIEGEGEVENS
Als u ons uitdrukkelijke toestemming daartoe hebt gegeven, gebruiken wij in de NU.nl app uw locatie om u te kunnen voorzien van op uw locatie gebaseerd nieuws en lokale weersverwachting. Uw locatie wordt in dat geval ook gebruikt voor het op basis van uw (eerdere) locatie(s) afstemmen van advertenties. Wilt u geen gebruik meer maken van op uw locatie afgestemde informatie en advertenties, dan kunt u dit via de instellingen van uw telefoon eenvoudig uitschakelen.
Hoe worden advertenties afgestemd op mijn locatie?

DOORGIFTE DERDE LANDEN
Voor het tonen van advertenties op onze websites maken wij gebruik van een Adserver van AppNexus. De servers die AppNexus gebruikt voor het presenteren van advertenties op onze websites bevinden zich buiten de Europese Unie. Om de juiste, Nederlandstalige advertenties te presenteren verstrekken wij locatiegegevens aan AppNexus. Een passend beschermingsniveau is gewaarborgd aangezien AppNexus heeft zich verbonden aan het EU-US Privacy Shield Framework (link). AppNexus zal deze gegevens uitsluitend gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met ons (en dus niet voor eigen doeleinden zal gebruiken). Ten aanzien van het bijhouden van de online profielen maken wij gebruik van de diensten van Krux Digital Inc., welke net als AppNexus in de Verenigde Staten is gevestigd. Krux Digital Inc. is verbonden aan het EU-US Privacy Shield Framework (link

BEVEILIGING
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR
Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken. Laat ze dit privacy- en cookiebeleid lezen.
Meer weten over specifieke op minderjarigen betrekking hebbende voorwaarden?

VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONGEGEVENS
Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via privacy.nl@dpgmediamagazines.nl (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’).

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan privacy.nl@dpgmediamagazines.nl (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’). Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden, het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen.

Welke gegevens meesturen bij vragen over uw gegevens?
Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen.
Waarom wordt een verzoek geweigerd?
Overigens hebt u op veel van onze websites de mogelijkheid om uw eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kunt u uw persoonsgegevens die u zelf op zo’n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID
Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via het colofon van onze tijdschriften, via onze websites of per e-mail.
Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 23 oktober 2017.

Copyright 2018