Koop nú kaartjes voor Tina Festival!
Het allerleukste feestje van het jaar Het allerleukste feestje van het jaar
Home - Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

WWW.TINAFESTIVAL.NL IS EEN ONDERDEEL VAN DPG MEDIA. DEELNAME AAN EN INSCHRIJVING BIJ TINAFESTIVAL.NL EN TINAFESTIVAL.NL /EXPOSANTEN EN GEBRUIK VAN DE SITE TINAFESTIVAL.NL EN TINAFESTIVAL.NL/EXPOSANTEN, VINDT PLAATS ONDER TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN EVENEENS VAN TOEPASSING OP ALLE DIENSTEN EN ACTIVITEITEN DIE SAMENHANGEN MET TINAFESTIVAL.NL, TINAFESTIVAL.NL/EXPOSANTEN EN/OF WORDEN AANGEBODEN DOOR TINAFESTIVAL.NL / TINAFESTIVAL.NL /EXPOSANTEN.
REGISTRATIE

Om je te registreren op tinafestival.nl / tinafestival.nl/exposanten dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kan de beheerder van tinafestival.nl/tinafestival.nl/exposanten dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook belangrijk om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Mocht de beheerder bij toeval tegen een inactief mailadres lopen, dan zal deze gebruikersnaam geblokkeerd worden.

Plichten gebruikers

De gebruiker zal de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.

Wat is niet toegestaan op tinafestival.nl?

 1. Beledigen en provoceren van medebezoekers en beheerders.
 2. Discriminatie en racisme.
 3. Reclame maken, spammen (hierop volgt onmiddellijk een permanente ban, zonder waarschuwing).
 4. Linken naar illegale sites/zaken (zoals illegale downloadsites).
 5. Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust. Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur.
 6. Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal.
 7. Onnodig quoten (zoals het quoten van de volledige openingspost).
 8. Het gebruik van meer dan één gebruikersnaam.
 9. Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privé materiaal, zoals NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), e-mails, MSN gesprekken en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Het plaatsen van het EIGEN e-mailadres is voor eigen verantwoording.
 10. Het plaatsen van een url (webadres) in het motto. Een url mag wel in het persoonlijk profiel worden toegevoegd, mits de betreffende site niet commercieel is.
 11. Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken en oproepjes (m.u.v. redactionele items en/of enquêtes met redactionele toestemming).
 12. Het plaatsen van spoilers is alleen toegestaan wanneer dit duidelijk in de titel van het topic is vermeld.
 13. Het noemen van medewerkers van DPG Media bij naam, functie of een afgeleide daarvan. Bij overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account zonder waarschuwing vooraf.
 14. Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account zonder waarschuwing vooraf.
 15. Het stellen van/vragen naar diagnoses of geven van aanwijzingen over medicijngebruik. Ga hiervoor naar je huisarts of specialist.
 16. ‘Hengelen’ naar romantische contacten; het tinafestival.nl/tinafestival.nl/exposanten forum is geen dating-site.
 17. Het niet opvolgen van aanwijzingen van de moderators (bijvoorbeeld om on-topic te blijven).

Welke oproepen zijn niet toegestaan?

 1. Oproepen met een uitermate seksueel getinte (pornografische) grondslag
 2. Oproepen met een (verkapte) reclame uiting
 3. Oproepen waarin een website gepromoot wordt
 4. Oproepen met een medische grondslag (donoren, medische testpanels)
 5. Oproepen van andere media (tv / bladen / etc.)
 6. Alle zaken die neigen naar illegaliteit (zoals medicijnhandel, afvalmiddelen)

Wat gebeurt er als u zich niet aan de regels houdt?

 1. De beheerder kan berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf.
 2. Wanneer reacties om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de beheerder het recht deze zonder vooraankondiging te verwijderen.

Uitzonderingen

 1. Bij spammers: wordt een account enkel en alleen gebruikt om te spammen (het posten van promotionele reacties / topics) dan mag een account per direct permanent geblokkeerd worden.
 2. Bij ernstig wangedrag waarbij (naar oordeel van de redactie) de sfeer op de website en/of de veiligheid van de bezoekers wordt aangetast, wordt onmiddellijk een permanente ban of IP ban uitgedeeld. Dit geldt ook voor het aankondigen van zelfmoord.

Wanneer je geblokkeerd wordt zullen de moderators hier per e-mail melding van maken. Mocht je het niet eens zijn met een beslissing dan kun je hiertegen uitsluitend per email bezwaar maken bij de Community Manager via info@tinafestival.nl.

Iemand anders misdraagt zich. Wat kunt u doen?

Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In zo’n geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te vermeld dat dan aan de Community Manager via info@tinafestival.nl.

Aansprakelijkheid

 1. Het deelnemen en/of gebruik maken van de site tinafestival.nl / tinafestival.nl/exposanten geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. tinafestival.nl / tinafestival.nl /exposanten is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website tinafestival.nl / tinafestival.nl /exposanten.
 2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website tinafestival.nl / tinafestival.nl /exposanten., is het mogelijk dat de informatie die op tinafestival.nl / tinafestival.nl /exposanten. wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.
 3. De content op de website tinafestival.nl/ tinafestival.nl/exposanten is grotendeels afkomstig van de deelnemers aan tinafestival.nl / tinafestival.nl /exposanten. tinafestival.nl / tinafestival.nl /exposanten is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website tinafestival.nl / tinafestival.nl /exposanten geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. tinafestival.nl / tinafestival.nl /exposanten kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.
 4. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van tinafestival.nl / tinafestival.nl /exposanten zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of DPG Media Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op tinafestival.nl/ tinafestival.nl/exposanten geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 5. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van tinafestival.nl/ tinafestival.nl /exposanten, of met de tijdelijke onmogelijkheid om tinafestival.nl / tinafestival.nl /exposanten te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van tinafestival.nl / tinafestival.nl /exposanten verkregen is. tinafestival.nl / tinafestival.nl /exposanten garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via tinafestival.nl/ tinafestival.nl/exposanten verkregen informatie. De informatie op tinafestival.nl / tinafestival.nl /exposanten wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Privacybeleid

Het privacy & cookiebeleid van DPG Media en tinafestival.nl / tinafestival.nl /exposanten vind u hier.

Copyright

tinafestival.nl / tinafestival.nl /exposanten behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van tinafestival.nl / tinafestival.nl/exposanten mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in tinafestival.nl/ tinafestival.nl /exposanten opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van DPG Media Media Netherlands B.V. (ook niet via een eigen netwerk).

Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten deelnemers

 1. Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de deelnemer op de website tinafestival.nl / tinafestival.nl / exposanten geeft deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan DPG Media dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele – en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van tinafestival.nl / tinafestival.nl /exposanten en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en dergelijke.
 2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op tinafestival.nl / tinafestival.nl /exposanten plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.
 3. Deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website tinafestival.nl / tinafestival.nl/exposanten geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart tinafestival.nl / tinafestival.nl /exposanten terzake van vorderingen van derden.
 4. tinafestival.nl / tinafestival.nl/exposanten heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website tinafestival.nl/ tinafestival.nl /exposanten te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van tinafestival.nl / tinafestival.nl/exposanten, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten tinafestival.nl / tinafestival.nl /exposanten

 1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam tinafestival.nl/ tinafestival.nl/exposanten en het logo van tinafestival.nl/ tinafestival.nl /exposanten waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij DPG Media B.V.
 2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website tinafestival.nl / tinafestival.nl /exposanten (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij tinafestival.nl/ tinafestival.nl/exposanten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van tinafestival.nl/ tinafestival.nl/exposanten is het onder meer niet toegestaan de website tinafestival.nl / tinafestival.nl /exposanten, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaar maken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Minderjarigen

 1. Deelnemers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan tinafestival.nl/ tinafestival.nl/exposanten onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. tinafestival.nl / tinafestival.nl /exposanten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.
 2. tinafestival.nl/ tinafestival.nl /exposanten behoudt zich het recht voor om deelnemers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen tinafestival.nl/ tinafestival.nl/exposanten indien zij niet op verzoek kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.

Bevoegdheden en rechten redactie tinafestival.nl / tinafestival.nl /exposanten

De redactie van tinafestival.nl / tinafestival.nl /exposanten is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website tinafestival.nl/ tinafestival.nl/exposanten te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van tinafestival.nl/ tinafestival.nl /exposanten, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van tinafestival.nl /tinafestival.nl /exposanten, de verdere toegang tot c.q. deelname aan tinafestival.nl/ tinafestival.nl/exposanten voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De redactie van tinafestival.nl / tinafestival.nl /exposanten is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen met tinafestival.nl / tinafestival.nl /exposanten die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.