De kaartverkoop is nog niet gestart >> Houd de socials in de gaten voor de laatste update!
Het allerleukste feestje van het jaar Het allerleukste feestje van het jaar
Home - Deelnemersreglement Tina Festival 2023

Deelnemersreglement Tina Festival 2023

ALGEMEEN

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

  1. DPG : DPG  Media Netherlands B.V. zijnde de organisator van Tina Festival. Voor de organisatie van Tina Festival werkt DPG  Media Netherlands B.V. samen met Fijnevent te Raamsdonksveer.
  2. Deelnemer: de exposant, die met DPG  een overeenkomst van deelneming heeft gesloten;
  3. Duinrell: de verhuurder van de accommodatie, waar Tina Festival wordt gehouden;
  4. Bindend inschrijfformulier: het digitale inschrijfformulier waarbij de deelnemer de overeenkomst van deelneming is aangegaan;
  5. Overeenkomst van deelneming: overeenkomst tussen DPG  en de deelnemer, die ontstaat door de overeenstemmende wil, blijkende uit de digitale ontvangst door DPG  van het online door deelnemer ingevulde Bindend inschrijfformulier en de daarna door DPG  aan de deelnemer per e-mail bevestigde deelname aan Tina Festival;
  6. Tina Festival: het evenement ter zake waarvan de overeenkomst van deelneming is gesloten;
  7. Artikelen: de artikelen die door de deelnemer op Tina Festival worden getoond en/of de diensten die daar door hem worden geleverd;
  8. Standruimte: de in vierkante meters uitgedrukte, aan de deelnemer ter beschikking gestelde expositieoppervlakte, waarvan de locatie en vorm door DPG  worden aangegeven;
  9. Standkosten: de door de deelnemer aan DPG  verschuldigde kosten in verband met zijn deelneming, waaronder kosten ter zake van de standruimte, eventuele kosten terzake van publiciteit en overige kosten.

Artikel 2 De overeenkomst van deelneming

  1. De inschrijver verklaart alle consequenties van de inschrijving te zullen aanvaarden die voortvloeien uit de ondertekening van dit formulier, ook indien de ondertekening is gedaan door een niet tekeningsbevoegde.
  2. Na de invulling en verzending door de deelnemer van het Bindende inschrijfformulier voor deelneming en vóór de totstandkoming van de overeenkomst van deelneming overeenkomstig artikel 1 lid 5, dient in dit reglement voor het begrip “overeenkomst van deelneming”, “bindend inschrijfformulier van deelneming” gelezen te worden.
  3. DPG  behoudt zich het recht voor de inschrijving af te wijzen op grond van overtekening, als de betreffende categorie vol is, vanwege bijzondere redenen zoals de vrees voor verstoring van de orde, het niet passen in het concept van het evenement of desnoods zonder opgave van redenen.
  4. De inschrijver kan zich niet beroepen op de omstandigheid, dat zijn inschrijving mondeling zou zijn ingewilligd.
  5. De inschrijver is niet gerechtigd zijn inschrijving aan een derde over te dragen.
  6. Dit reglement maakt integraal onderdeel uit van de door de deelnemer met DPG  gesloten overeenkomst van deelneming.
  7. Afwijkingen van dit reglement of gehele of gedeeltelijke ontheffing van enig(e) in dit reglement opgenomen verbod of verplichting zijn / is uitsluitend van kracht, indien van de afwijking of ontheffing expliciet blijkt in een door DPG  getekend geschrift en/of indien een aanvullend of afwijkend reglement van toepassing is verklaard.
  8. Dit reglement is van toepassing op de rechtsverhouding tussen DPG  en de deelnemer. Tenzij anders bepaald kunnen derden aan dit reglement geen rechten ontlenen.

Artikel 3 Data en duur

  1. DPG  stelt de plaats en tijd van Tina Festival vast, waaronder de data voor opbouw, houden, en afbraak. Zie hiervoor het handboek van Tina Festival.
  2. Indien naar het oordeel van DPG bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen, kan DPG  de vastgestelde data en/of locatie wijzigen, dan wel besluiten Tina Festival geen doorgang te doen vinden.
  3. Onder bijzondere omstandigheden in het vorige lid bedoeld zijn begrepen marktomstandigheden en alle overige omstandigheden, die na belangenafweging naar het oordeel van DPG  het welslagen van Tina Festival in gevaar kunnen brengen.
  4. Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde wegens bijzondere omstandigheden [Overmacht] de data en/of locatie voor Tina Festival 2023 te wijzigen ofwel Tina Festival  geen doorgang te doen vinden. De Organisatoren hebben het recht om tot 30 juni 2023 te besluiten Tina Festival om welke reden dan ook geen doorgang te laten vinden. Bij annulering voor 30 juni door de Organisatoren, wordt de Deelnemingsovereenkomst kosteloos ontbonden.
  5. Bij wijziging van de vastgestelde data en/of locatie blijft de overeenkomst van deelneming onverkort van kracht. Indien DPG  besluit Tina Festival geen doorgang te doen vinden, blijft de deelnemer gehouden de in verband met zijn deelname, op zijn verzoek door of middels DPG  gemaakte overige kosten integraal te voldoen.
  6. In geen geval kan de deelnemer jegens DPG enig recht op enigerlei schadevergoeding in verband met een besluit zoals omschreven in lid 2 van dit artikel doen gelden, noch kan hij vergoeding van enige gemaakte kosten van DPG  vorderen.

Artikel 4 Indeling

  1. De deelname aan Tina Festival brengt geen exclusiviteit met zich mee voor de deelnemer, noch qua productgroep noch qua het concept van activiteiten tijdens Tina Festival.
  2. De deelnemer heeft gedurende de overeengekomen periode recht op de door DPG vastgestelde standruimte. De door DPG vastgestelde plaats en omvang van de standruimte is bindend. Annulering kan slechts plaatsvinden op grond van artikel 7.
  3. Bij het bepalen van de plaats en omvang van de standruimte als bedoeld in lid 2 houdt DPG zoveel mogelijk rekening met eventuele door de deelnemer kenbaar gemaakte wensen. DPG is echter nimmer verplicht de door de deelnemer aangegeven voorkeur(en) te honoreren en kan de deelnemers naar eigen goeddunken indelen. Annulering door de deelnemer kan slechts plaatsvinden op grond van artikel 7.
  4. Op grond van bijzondere omstandigheden te harer

beoordeling, is DPG  te allen tijde vóór aanvang van Tina Festival gerechtigd een aan een deelnemer toegewezen plaats te wijzigen. De deelnemer kan geen recht doen gelden op teruggave van de deelname kosten, noch op vergoeding van enigerlei schade, direct of indirect geleden in verband met het in dit lid bepaalde.

 

Artikel 5 Betaling

  1. Betaling van de deelnamekosten en alle overige betalingen dienen te geschieden per automatische incasso en worden op 20 juli van het lopende jaar geïncasseerd, tenzij andere afspraken zijn gemaakt. De tweede automatische incasso ronde vindt plaats op 24 augustus.
  2. Bij aanmelding na augustus zal DPG  een factuur verzenden voor de deelnamekosten die per ommegaande voldaan dient te worden.
  3. DPG  heeft het recht te incasseren zodra de overeenkomst van deelneming tot stand is gekomen. De definitieve factuur kan worden voorafgegaan door een voorschotnota.
  4. Bezwaar aantekenen over een factuur is mogelijk tot 5 werkdagen na datum van de factuur.
  5. De deelnemer is aansprakelijk voor alle aan DPG  verschuldigde kosten die op enigerlei wijze verband houden met zijn deelneming, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door de deelnemer zelf of door derden, handelend in zijn naam.
  6. Bij niet tijdige betaling van enig aan DPG  verschuldigd bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden. Incassokosten zijn voor rekening van de deelnemer waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.
  7. DPG  is gerechtigd betalingen gedaan ter zake van een deelneming allereerst in mindering te brengen op ten laste van de deelnemer nog openstaande vorderingen uit eerdere deelnemingen.
  8. DPG  is gerechtigd de overeenkomst van deelneming na schriftelijke of mondelinge aanzegging en ingebrekestelling met onmiddellijke ingang als beëindigd te beschouwen, indien de deelnemer de standkosten of enig ander aan DPG  verschuldigd bedrag niet, niet geheel of niet tijdig heeft voldaan. In een zodanig geval blijft de deelnemer gehouden de volledige standkosten, alsmede de in verband met zijn deelneming gemaakte overige kosten integraal te voldoen, zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade, in welke zin dan ook, ter zake van de beëindiging.

 

Artikel 6 Aanvullende dienstverlening

  1. DPG  kan ten behoeve van Tina Festival aanvullende dienstverlening bieden, zoals het samenstellen van een catalogus, het verzorgen van diverse vormen van publiciteit en het verzorgen van diverse activiteiten. Dit Reglement is van overeenkomstige toepassing op de ter zake gesloten overeenkomst(en). Indien voor deze dienstverlening derden worden ingeschakeld zijn, tenzij anders bepaald, de leveringsvoorwaarden van deze derden niet van toepassing.
  2. Indien en voor zover van toepassing, bepaalt DPG de wijze waarop vermeldingen worden geredigeerd en behoudt zich het recht voor zonodig de gegevens van de deelnemer te bekorten of op enige andere wijze van de opgave van de deelnemer af te wijken, desnoods zonder opgave van redenen. Indien de deelnemer in zijn publicitaire uitingen door hem aangeboden artikelen en/of diensten noemt, mag hij slechts die artikelen en/of diensten opgeven die zowel binnen zijn leveringsprogramma vallen als die – naar het oordeel van DPG  – tot het toegelaten expositieprogramma behoren.
  3. Tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid verweten kan worden, aanvaardt DPG geen enkele aansprakelijkheid jegens de deelnemer of derden voor de levering van aanvullende diensten. De deelnemer vrijwaart DPG ter zake voor aanspraken van derden.

Artikel 7 Annulering, ontbinding

  1. Indien de deelnemer zijn inschrijving wenst te annuleren en geen sprake is van een situatie als bedoeld in lid 2 of 3 van dit artikel, blijft de deelnemer de volledige kosten voor zijn deelname aan DPG  verschuldigd.
  2. Een inschrijving kan niet eenzijdig door de deelnemer worden ingetrokken dan wel gewijzigd. De organisatoren kunnen een verzoek tot annulering van de inschrijving inwilligen onder voorwaarden dat de betrokken deelnemer een annuleringsvergoeding voldoet en dat tussen de deelnemer en DPG een schriftelijke overeenkomst tot stand is gekomen. Deze vergoeding bedraagt tenminste:
  • 25% van de standhuur: bij annulering van de inschrijving na ontvangst van het bindend inschrijfformulier;
  • 75% bij annulering minder dan 2 maanden voor de eerste opbouwdag van Tina Festival;
  • 100% bij annulering minder dan 14 dagen voor de eerste opbouwdag van Tina Festival, vermeerderd met de verschuldigde BTW, alsmede met overige gemaakte kosten, en (in)directe schade, e.e.a. ter beoordeling van DPG .
  1. Indien de deelnemer door bijzondere omstandigheden, gelegen buiten zijn risicosfeer, een en ander ter beoordeling van DPG , niet in staat is van de standruimte gebruik te maken, kan DPG  op verzoek van de deelnemer de overeenkomst van deelneming ontbinden. In dit geval is de deelnemer 20% van de totale standkosten, alsmede de in verband met zijn deelneming op zijn verzoek door of middels DPG  gemaakte overige kosten verschuldigd.
  2. Ingeval ten aanzien van de deelnemer op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelneming surséance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, wordt de overeenkomst van deelneming door het enkele intreden van vorenbedoelde aanvragen ontbonden en blijft de deelnemer het volledige bedrag van de standkosten geheel verschuldigd, alsmede de in verband met zijn deelneming op zijn verzoek door of middels DPG  gemaakte overige kosten, onverminderd het recht van DPG  tot het vorderen van kosten, schaden en interessen.
  3. Ingeval op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelneming DPG gegronde redenen heeft te vrezen dat deelname aan Tina Festival door de deelnemer op enigerlei wijze schade aan DPG , Tina Festival of overige deelnemers zal kunnen toebrengen, heeft DPG het recht de overeenkomst van deelneming te ontbinden. De deelnemer blijft alsdan de volledige standkosten alsmede de in verband met zijn deelneming op zijn verzoek door of middels DPG  gemaakte overige kosten geheel verschuldigd, onverminderd het recht van DPG tot het vorderen van kosten, schaden en interessen.
  4. Annulering of ontbinding op grond van dit artikel kan nimmer aanleiding zijn tot het vergoeden van enigerlei schade door DPG  aan de deelnemer.

 

Artikel 8 Dienst- en deelnemerskaarten

  1. DPG  stelt de toegangsprijzen van Tina Festival vast.
  2. DPG  verstrekt accreditatie aan personen die door de deelnemer met werkzaamheden in zijn standruimte worden belast. De accreditatie is bedrijfsgebonden.
  3. Gedurende de tijdvakken waarin inrichting, onderhoud en ontruiming van de standruimte plaatsvinden, heeft men op vertoon van geldige accreditatie toegang tot Tina Festival.
  4. DPG verstrekt aan de deelnemer kosteloze accreditatie ten behoeve van de deelnemer en zijn personeel. Het aantal te verstrekken accreditatie is gerelateerd aan de oppervlakte van de standruimte.
  5. Gedurende de inrichtingsperiode, de openingstijden en de ontruimingsperiode heeft men op vertoon van geldige accreditatie toegang tot Tina Festival.
  6. DPG  is te allen tijde wegens gegronde redenen, gerechtigd accreditatiekaarten in te trekken en de betrokken(en) de toegang tot Tina Festival te ontzeggen.

TINA FESTIVAL

Artikel 9 Opbouw en inrichting (algemeen)

  1. De deelnemer is verplicht zijn stand op te (doen) bouwen en in te (doen) richten gedurende de daartoe bestemde dag(en) en aangegeven tijdstippen, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door DPG  is bepaald.
  2. Bij de inrichting van de standruimte dient de deelnemer zich te houden aan het in dit reglement bepaalde, overige door DPG  uitgevaardigde (veiligheids-)voorschriften, eventueel door Duinrell uitgevaardigde voorschriften en aanwijzingen, en aanwijzingen en overheids- en brandweervoorschriften.
  3. DPG  kan, teneinde eenheid in de opbouw te verkrijgen, bijzondere voorschriften geven. Deze voorschriften kunnen mede de supervisie over de standbouw en de inrichting betreffen.
  4. Indien de inrichting en/of opbouw van de standruimte, naar het oordeel van DPG niet tijdig vóór het einde van de opbouwperiode gereed dreigt te komen, kan DPG  voor rekening en risico van de deelnemer al die voorzieningen treffen die zij nodig acht.

Artikel 10 Opbouw en inrichting ten behoeve van deelnemers

  1. Deelnemers krijgen de standruimte ter beschikking al dan niet inclusief standaard standbouw, tenzij in de overeenkomst van deelneming anders is bepaald. Nutsvoorzieningen dienen door de deelnemer zelf via het digitale handboek te worden aangevraagd en wordt door DPG  separaat aan de deelnemer in rekening gebracht.
  2. De deelnemer is niet gerechtigd in, op of aan de aan hem ter beschikking gestelde standruimte veranderingen aan te brengen, of de standbouw te beplakken, beschilderen of anderszins te bewerken.
  3. Vanaf het moment waarop de standruimte en standbouw aan de deelnemer ter beschikking wordt gesteld, tot het moment waarop de standruimte en standbouw aan DPG  leeg wordt opgeleverd, is de standruimte en standbouw voor risico van de deelnemer. Alle gebreken en/of schade die bij de oplevering aan DPG  aan de standruimte en standbouw worden geconstateerd komen voor rekening van de deelnemer, tenzij deze voor of bij de aanvaarding van de standruimte en standbouw schriftelijk melding heeft gemaakt van deze gebreken en/of schade, of sprake is van overmacht.
  4. Niettemin is de deelnemer gehouden tot het nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om schade aan de standruimte en standbouw te voorkomen gedurende de periode dat de standruimte en standbouw voor zijn risico is. Indien een dergelijke situatie zich voordoet zal deelnemer DPG  hierover terstond informeren.

Artikel 11 Opbouw en inrichting ten behoeve van deelnemers met eigen standbouw

  1. Deelnemers, waarvan in de overeenkomst van deelneming is bepaald dat zij geen gebruik maken van de standaard standbouw, krijgen de standruimte ter beschikking zonder opbouw, inrichting, meubilering of welke technische voorziening ook, tenzij in de overeenkomst van deelneming anders is bepaald.
  2. Voor 1 augustus dient de deelnemer de technische tekening op te leveren van zijn stand.
  3. Op verzoek van DPG  dienen alle plannen, ontwerpen en/of maquettes voor stands uiterlijk op het door DPG  aangegeven tijdstip ter goedkeuring aan DPG  te worden voorgelegd. Eerst nadat de bedoelde goedkeuring is verkregen mag een aanvang met de opbouwwerkzaamheden worden gemaakt. DPG  behoudt zich het recht voor haar goedkeuring te weigeren, desnoods zonder opgave van redenen.
  4. Indien de deelnemer in de praktijk afwijkt van de door hem ingezonden en door DPG  goedgekeurde in artikel 11.2 genoemde plannen, ontwerpen en/of maquettes voor stands, behoudt DPG  zicht het recht voor de deelnemer te verplichten om conform deze plannen, ontwerpen en/of maquettes op te bouwen.
  5. Scheidingswanden en constructieonderdelen zijn afhankelijk van de hoogte van de gehuurde tent. DPG  geeft haar schriftelijke toestemming aan afwijkende maten en hoogtes.
  6. De plaatsing van drie standwanden is verplicht, tenzij de deelnemer een hoek- of kopstand is toegewezen. Hoek- en kopstands dienen als zodanig te worden ingericht.
  7. Elke gangpadzijde van een standruimte mag voor maximaal 50%, met een maximum van 5 meter worden dichtgebouwd, tenzij DPG  schriftelijk anders oordeelt, waarbij zij zich het recht voorbehoudt desnoods zonder opgave van redenen andere voorschriften te geven.
  8. DPG  zal de standruimte aangeven middels plaatsaanduidingen op de vloer, terwijl de stand zelf kan worden voorzien van een plaatsaanduiding, alles op een door DPG  te bepalen plaats en wijze. De deelnemer is niet gerechtigd de plaatsaanduidingen te verwijderen, verplaatsen of te wijzigen.
  9. Bij afkeuring (om veiligheidsredenen) van stand na schouw moet de deelnemer de stand aanpassen. Indien de deelnemer dit niet doet is DPG  gerechtigd dit op kosten van de deelnemer aan te passen.

Artikel 12 Te exposeren artikelen

  1. De deelnemer is verplicht gedurende de openingstijden tijdens de gehele duur van Tina Festival de standruimte met een voldoende assortiment artikelen en personeel bezet te houden en de geëxposeerde artikelen tijdens openingstijden niet aan het oog van de bezoekers te onttrekken.
  2. Het is de deelnemer verboden in de standruimte andere activiteiten te ontplooien, dan die vermeld zijn in de overeenkomst van deelneming.
  3. DPG  onthoudt zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen, waaronder geschillen over intellectuele eigendomsrechten, tussen deelnemers. Niettemin is het de deelnemer verboden door het gebruik van een bepaalde naams- of merkaanduiding of door het exposeren van bepaalde goederen verwarring bij het publiek te doen ontstaan die mogelijkerwijs schade aan een andere deelnemer kan toebrengen.
  4. Indien DPG  dit verlangt, is de deelnemer verplicht aan te tonen dat hij gerechtigd is bepaalde artikelen tentoon te stellen. DPG  is gerechtigd al hetgeen dat in strijd met het in de vorige volzin bepaalde is tentoongesteld voor rekening en risico van de deelnemer te (doen) verwijderen.
  5. De goederen van de deelnemer zijn en blijven voor zijn rekening en risico. DPG sluit iedere aansprakelijkheid uit terzake van schade aan, verlies of diefstal van goederen van de deelnemer.

 

Artikel 13 Gebruik standruimte

De deelnemer is niet gerechtigd:

  1. de standruimte geheel of ten dele aan derden in gebruik af te staan of de ruimte te (doen) gebruiken voor een ander doel dan in de overeenkomst van deelneming is omschreven;
  2. de constructie van de tent te gebruiken om items op te hangen zoals bv licht, geluid. DPG  is gerechtigd om tijdens event dit, op kosten van deelnemer, te laten verwijderen mits de deelnemer niet eigen maatregels treft;
  3. om enige vorm van branding, reclame, sponsoring en/of verkoop buiten de standruimte te bedrijven;
  4. een zodanig gebruik van de standruimte te maken, dat andere deelnemers of bezoekers daardoor schade en/of hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast, belemmering van toe- of doorgangen, belemmering van lichtval of uitzicht of overlast in enige andere vorm, een en ander ter beoordeling van DPG ;
  5. in of bij de standruimte gebruik te maken van open, stromend, sproeiend en/of verneveld water voor het demonstreren van zijn artikelen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DPG . De deelnemer dient alle ter zake gegeven aanwijzingen strikt na te leven;
  6. gevaarlijke stoffen en/of goederen, waaronder licht ontvlambare stoffen, gassen of chemische bestrijdingsmiddelen of radioactieve goederen, te gebruiken of deze op te slaan in of bij zijn standruimte;
  7. open vuur, waaronder in ieder geval begrepen kaarsen, olielampen, vuurpotten, fakkels of soortgelijke producten te gebruiken in of bij zijn standruimte;
  8. buiten of boven de standruimte goederen, meubilair, uithangborden of reclamemateriaal in de ruimste zin te plaatsen of aan te brengen;
  9. buiten de standruimte prijscouranten, circulaires, folders of ander reclamemateriaal uit te (doen) reiken of aan te (doen) bieden;
  10. tekeningen, fotografische, film- of video-opnamen te (doen) maken van andere objecten dan de eigen standruimte, welk recht uitsluitend aan DPG  is voorbehouden;
  11. entreegelden of een vergoeding of prestatie van enigerlei aard te vorderen of te verzoeken van bezoekers voor het bezoeken van de standruimte of het daarin bijwonen van demonstraties, presentaties e.d.;
  1. in of rond zijn stand activiteiten te ontplooien die, naar het oordeel van DPG, schadelijk kunnen zijn voor Tina Festival in haar algemeenheid, zoals activiteiten die beledigend kunnen zijn voor bepaalde (groepen) mensen, activiteiten die indruisen tegen de openbare orde en goede zeden en activiteiten die anderszins het imago van Tina Festival schade toe kunnen brengen;
  2. onder de bezoekers van Tina Festival enigerlei enquête te (doen) houden;
  3. om in of rond zijn standruimte horeca-activiteiten in welke zin dan ook, te ontplooien. Het is de deelnemer slechts toegestaan om sampling activiteiten (één hap formaat of 20cl) te ondernemen indien de deelnemer daartoe een sampling vergunning (zie inschrijfformulier) bij DPG  heeft aangevraagd. De sampling items worden beoordeelt en hiervoor wordt mogelijk een afkoopsom ivm omzetderving catering doorbelast;
  1. De deelnemer draagt zelf zorg voor het toezicht op zijn stand. Daarnaast zullen de stand tijdens Tina Festival worden gecontroleerd door DPG  (o.a. door de door haar aangestelde standmanager) en waar nodig waarschuwingen en/of aanwijzingen geven.” die te allen tijde door de deelnemer direct dienen te worden opgevolgd. Indien de deelnemer niet daaraan voldoet, heeft de standmanager het recht om de desbetreffende deelnemer verdere deelname aan Tina Festival te ontzeggen, zonder dat deze deelnemer aanspraak kan maken op teruggave van de deelname kosten en/of eventuele overige schade.
  2. Indien deelnemer zich niet houdt aan het gestelde in lid 1 van dit artikel verbeurt zij een per direct invorderbare boete van € 500 per geconstateerde overtreding. De standmanager is gerechtigd om verbeurde boetes te innen bij de desbetreffende deelnemer.

 

Artikel 14 Vergunningen, ontheffingen

De deelnemer is verplicht zelf zorg te dragen voor het aanvragen van alle terzake van zijn deelname aan Tina Festival benodigde vergunningen en ontheffingen.

Artikel 15 Emballage

  1. Ledige emballage mag zich niet buiten de door DPG aangewezen ruimte bevinden.
  2. Gedurende de looptijd van Tina Festival kan DPG  ruimte beschikbaar stellen voor de opslag van emballage.

Artikel 16 Aan- en afvoer van goederen

  1. Het is de deelnemer verboden tijdens de duur van Tina Festival goederen aan of af te voeren met uitzondering van 7.00 tot 8.30 uur en na de sluiting van 19.30 tot 21.30 uur. Aanvoer verkeer wordt tot 30 min voor sluiting toegelaten op terrein.
  2. De deelnemer draagt zorg voor het vervoer, de aankomst en inontvangstneming van zijn of ten behoeve van zijn deelname aangevoerde goederen. DPG  neemt geen goederen van de deelnemer in ontvangst, noch is zij daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk.

 

Artikel 17 Schoonmaak

De deelnemer is verplicht tijdens Tina Festival voor het schoonmaken van zijn standruimte zorg te dragen, en dient zijn standbouw c.q. standruimte bij het einde van Tina Festival in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

Artikel 18 Afvalverwijdering

De deelnemer dient zorg te dragen voor de verwijdering van al zijn afval conform de door DPG  gestelde voorschriften. DPG  is gerechtigd de kosten van het verwijderen en afvoeren van achtergelaten (extra) afval bij de deelnemer in rekening te brengen.

Artikel 19 Afbraak

  1. De deelnemer is verplicht binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn standruimte te ontruimen en, indien van toepassing, af te breken, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door DPG  is bepaald.
  2. Deelnemers zijn verplicht de standbouw en de standruimte in de oorspronkelijke staat weer aan DPG  op te leveren.
  3. Deelnemers die geen gebruik maken van standaard standbouw zijn verplicht alle aanwezige standbouw te verwijderen en af te voeren, en de standruimte weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen.
  4. Eventuele beschadigingen aan goederen van DPG  komen voor rekening van de deelnemer.
  5. Achtergebleven goederen, waaronder begrepen afval, worden voor rekening en risico van de deelnemer verwijderd.

 

SLOTBEPALINGEN

Artikel 20 Overige voorschriften

  1. DPG is in het kader van een goed verloop van Tina Festival gerechtigd aanvullende (veiligheids-)voorschriften te geven.
  1. Deelnemer (alsmede de eventueel door haar ingehuurde standbouwer) is, in ieder geval bij de op- en afbouw van de stand, maar tevens gedurende de Tina Festival, verantwoordelijke voor het nemen van alle veiligheidsmaatregelen, waaronder eventuele door DPG  verstrekte veiligheidsinstructies. De deelnemer is verplicht de door overheidsvoorschriften en aanvullende, door DPG  en/of partijen waarmee DPG  samenwerkt gegeven voorschriften en aanwijzingen stipt na te leven en op te volgen.
  2. Indien de deelnemer deze verplichting niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt is DPG gerechtigd al die maatregelen te treffen die zij voor het welslagen van Tina Festival noodzakelijk acht. DPG kan hiertoe onder meer de overeenkomst van deelneming met onmiddellijke ingang beëindigen, in welk geval de deelnemer gehouden blijft de volledige standkosten, de in verband met zijn deelneming gemaakte overige kosten, alsmede de kosten van te zijnen aanzien getroffen voorzieningen, te voldoen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan maken op vergoeding van enigerlei schade, ter zake van de beëindiging of de getroffen voorziening.

Artikel 21 Afwijkingen van het reglement

  1. Bij strijdigheid tussen dit Reglement en het digitale Handboek, dient de deelnemer contact op te nemen met DPG . DPG zal alsdan meedelen welke bepaling in het specifieke geval prevaleert.
  2. Ingeval bepalingen van dit reglement strijden met c.q. afwijken van de voorwaarden welke zijn vermeld op het bindend inschrijfformulier, prevaleren de voorwaarden op het inschrijfformulier. Eigenmachtig door de deelnemer aangebrachte wijzigingen en aanvullingen worden slechts erkend door uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van DPG .

Artikel 22 Aansprakelijkheid

  1. Het in dit Reglement bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de door de deelnemer ter zake van zijn deelname aan Tina Festival ingeschakelde derden, zoals standbouwers en leveranciers. De deelnemer staat in voor, en blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de bepalingen uit dit Reglement.
  2. Indien de deelnemer of een door hem ingeschakelde derde, enige bepaling uit dit reglement niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is DPG  gerechtigd:
    1. Indien deelnemer zich niet houdt aan het gestelde in artikel 13 verbeurt zij een dwangsom van € 500 per geconstateerde overtreding;
    2. de deelnemer of de door hem ingeschakelde derde(n) de toegang tot Tina Festival te ontzeggen;
    3. de standruimte van de deelnemer te sluiten en/of hieruit voor rekening en risico van de deelnemer de bezwaarlijke goederen te verwijderen en op te slaan, af te voeren en/of te vernietigen;
    4. de deelnemer deelneming aan volgende beurzen te ontzeggen.
    5. De deelnemer is verplicht alle schade die DPG lijdt ten gevolge van een aan hem toe te rekenen tekortkoming, waaronder het niet, niet behoorlijk of niet tijdig naleven van enige bepaling uit dit reglement en/of overige door DPG  of van overheidswege uitgevaardigde voorschriften, te vergoeden en vrijwaart DPG  ter zake voor aanspraken van derden.
    6. De deelnemer dient zich ter zake van zijn deelname aan Tina Festival afdoende te verzekeren.
    7. DPG  is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de deelnemer, diens personeel of diens bezoekers – gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen – tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.
    8. DPG  is niet aansprakelijk voor schade aan goed en/of lichaam, ontstaan doordat aanwijzingen en voorschriften die door DPG  en/of van overheidswege zijn uitgevaardigd, niet tijdig of niet geheel zijn opgevolgd.

Artikel 23 Geschillen

  1. Bij het niet-opvolgen door de deelnemer van voorschriften, bepalingen of aanwijzingen door DPG  gegeven respectievelijk te geven, is DPG  gerechtigd voor rekening en risico van de deelnemer de naar het oordeel van DPG  noodzakelijke maatregelen te nemen, waardoor voldaan wordt aan eerder genoemde voorschriften, bepalingen of aanwijzingen.
  2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist DPG.
  1. Alle geschillen die ontstaan tussen DPG  en een deelnemer naar aanleiding van de overeenkomst van deelneming, dit reglement of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
  2. De Nederlandse tekst van de overeenkomst van deelneming, dit reglement of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, is beslissend.